Např. Baterie, zásuvka, reproduktor...

Reklamační řádpopisuje postup mezi zákazníkem a prodejcem – Internetový obchod www.elmatex.cz

Reklamační řád informuje kupujícího o podmínkách, způsobu a možnostech uplatnění

reklamace vadného či jinak poškozeného zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně

odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí

příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. a 2158 a násl.

Občanského zákoníku).

Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a

Reklamačním řádem. Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že je seznámen

s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.

Prodejce ke každému prodanému zboží vystavuje kupní doklad, který slouží jako záruční pro

případné uplatnění reklamace.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,

zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a

užitné vlastnosti deklarované prodávajícím, nebo výrobcem.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo

na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího

kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-

li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od

smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní

smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který

se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při

jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Práva kupujícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího

reklamované zboží.

 

Záruka se nevztahuje na poškození:

 

1. mechanické poškození zboží,

2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,

chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem

určeno,

3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami

uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů.

6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem

7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.


Na žárovky a jiné světelné zdroje, baterie a provozní náplně, které jsou součásti

zakoupeného zboží a jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka. Jde o reklamní

předmět!!!

 

Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců.


Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě elproma.cz, může

využít rychlého způsobu v podobě vyplnění reklamačního formuláře, v němž uvede zejména

typ výrobku, jeho kód, číslo faktury případně číslo objednávky a popis závady. Vhodné je

také i přiložení fotografií dokumentujících závadu. Do dvou pracovních dnů bude zákazník

kontaktován a budou mu sděleny informace o dalším postupu reklamace.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože

dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné

výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě).

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s

vyřízením reklamace.

Peníze za zboží standardně vracíme na bankovní účet uvedený v reklamačním formuláři.

Pokud zákazník výjimečně požaduje vrácení peněz složenkou, bude mu naúčtován poplatek

50 Kč.


Vyřízení reklamace

Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí

zákazníka e-mailem či telefonicky o způsobu vyřízení reklamace.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb.