Např. Baterie, zásuvka, reproduktor...

Obchodní podmínky1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky společnost ELG-ELECTRIC, s.r.o.

Svatoplukova 1788

69801 Veselí nad Moravou

Česká republika

IČ: 26254131

DIČ: CZ26254131

dále jen prodejce, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v

souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a

jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

www.elmatex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále

jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Nicméně v tomto případě nemůže využívat věrnostních akcí a bonusů jako při registraci.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský

účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy

(včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije. Především obrázky mohou mít pouze ilustrační charakter a mohou

se lišit od skutečnosti.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny

zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných

podmínek.


3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní

obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a slovenské

republiky.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu).

-způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží.

-informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím

na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za

správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v

objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Tuto je tedy při zadávání pečlivě

zkontrolovat.

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

(například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dodáním objednaného zboží, a to na adresu

uvedenou kupujícím v objednávce.


3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,

přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

   4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese výdejního místa eshopu www.elmatex.cz:

ELG-ELECTRIC, s.r.o. Svatoplukova 1788, 69801 Veselí nad Moravou Česká republika

-v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a to přepravci

-bezhotovostně převodem na účet prodávajícího


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením

a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i

náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno

ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí

zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit

kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.6), nebo u objednávek s vyšší hodnotou nebo komplikovanou dopravou

(cargo), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §

2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


 4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


 4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu

daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu

vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, a vloží ji do expedovaného balíčku.


 4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je

povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin.


   5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo

po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,

které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní

obal.


 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od

kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní

smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní

smlouvy může kupující využit formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy

musí kupující zaslat na adresu provozovny.


 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy

prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením

zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou

poštovní cestou.


5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to

bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté

kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a

nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.


 5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


 5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit,

a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu

bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 


5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,

pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím

prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 5.8. Jsou-li součástí dodávky žárovky (světelné zdroje), které jsou součástí zakoupeného svítidla a

jsou tak zcela zdarma, se nevztahuje záruka, jde o reklamní předmět - dárek.

 

   6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


6.5. Ceník dopravy je zpracován ve zvláštním dokumentu a je uveřejněn na stránkách eshopu

 


   7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až

2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy jimi prováděné,

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží

tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo

při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době

dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


 7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.


7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje

reklamační řád prodávajícího.

 

   8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktního formuláře.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve

vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


 8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

 

   9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR


 9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále

společně vše jen jako „osobní údaje“).


 9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlasí také se zpracováním

osobních údajů pro účely zasílání informací a promotional products obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním

osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě

znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Pokud se zpracováním osobních údajů kupující nesouhlasí,

oznámí tuto skutečnost.


9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


9.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu

kupujícího předávány třetím osobám.


9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.


 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života

kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich

zpracování, může:

-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto

informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9.10. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo: 00078054

 

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


 10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání

tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

   11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

   12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.


12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce

přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních

ustanovení.


12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě

a není přístupná.


12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

ELG-ELECTRIC, s.r.o.

Svatoplukova 1788

69801 Veselí nad Moravou

Česká republika

Ve Veselí nad Moravou dne 01. 03. 2018